Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ

 13.11.2019

  P O Z V Á N K A

     Pozývame Vás na VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.11.2019, t. j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bystrom.

Program:

l.) Otvorenie zasadnutia OZ.

2.) Informácie o prevedených prácach.

3.) Návrh dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Bystré č.21/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bystré - Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako v úhrne 3,- € nebude vyrubovať ani vyberať (§99e odst. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – vyššie náklady pri výbere poplatkov ako prínos)

4.) Zmena konateľa v Obecnom podniku služieb s.r.o. Bystré

5.) Kúpa pozemku parcela registra C č. 1345/8 o výmere 56 m2 (výstavba cyklochodníka)

6.) Predaj pozemku (existujúca stavba o výmere 26 m2)

7.) Návrh členov rady školy pri Materskej škole Bystré 172

8.) Správa z vykonanej kontroly NKÚ

9.) Návrh vianočného príspevku pre občanov obce Bystré od 65 rokov veku života    

10.) Návrh odmeny poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce     

11.) Oprava MK                                                                                             

12.) Rôzne

13.) Diskusia

14.) Prijaté uznesenia    

15.) Záver                                                                                                   


1 2 ... 43