Rozpočet - archív


KÓD
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
995 335
0
0 %
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
995 335
0
0 %
111.003
Poukázaný územnej samospráve
995 335
0
0 %
120
Dane z majetku
33 150
0
0 %
121
Daň z nehnuteľností
33 150
0
0 %
121.001
Z pozemkov
11 500
0
0 %
121.002
Zo stavieb
21 000
0
0 %
121.003
Z bytov a nebytových priestorov
650
0
0 %
130
Dane za tovary a služby
18 600
0
0 %
133
Dane za špecifické služby
18 600
0
0 %
133.001
Za psa
1 000
0
0 %
133.012
Za užívanie verejného priestranstva
100
0
0 %
133.013
Za komunálne odpady
17 500
0
0 %
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
21 100
0
0 %
212
Príjmy z vlastníctva
21 100
0
0 %
212.002
Z prenajatých pozemkov
100
0
0 %
212.003
Z prenajatých budov
21 000
0
0 %
220
Administratívne poplatky
22 050
0
0 %
221
Administratívne poplatky
4 050
0
0 %
221.004
Ostatné poplatky
4 050
0
0 %
223
Poplatky a platby z náhodneho predaja
18 000
0
0 %
223.001
Za predaj tovarov a služieb
1 000
0
0 %
223.002
Za jasle, materské školy
1 500
0
0 %
223.003
Za stravné
15 500
0
0 %
240
Úroky z tuzemských úverov
20
0
0 %
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
20
0
0 %
290
Iné nedaňové príjmy
24 068
0
0 %
291
Vrátené neoprávnené fin.prostriedky
23 568
0
0 %
291.007
Od nefinančnej PO
8 100
0
0 %
291.008
Od ostatných subjektov ver.správy
15 468
0
0 %
292
Ostatné príjmy
500
0
0 %
292.008
Z odvodov z hazardu
500
0
0 %
310
Tuzemské bežné granty
732 906
0
0 %
312
Transfery v rámci verejnej správy
732 906
0
0 %
312.001
Zo štátneho rozpočtu
138 626
0
0 %
 
Príjmy bežného rozpočtu celkom
1 847 229
0
0 %


Výdavky bežného rozpočtu

ODDIEL
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
01
Všeobecné verejné služby
400 241
0
0 %
01.1.1
394 041
0
0 %
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
6 200
0
0 %
637
Služby
6 200
0
0 %
03
Verejný poriadok a bezpečnosť
15 850
0
0 %
03.2
Ochrana pred požiarmi
15 850
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
2 200
0
0 %
633
Materiál
7 900
0
0 %
634
Dopravné
3 400
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 500
0
0 %
637
Služby
850
0
0 %
04
Ekonomická oblasť
113 312
0
0 %
04.5.1
Cestná doprava
113 312
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
113 312
0
0 %
05
Ochrana životného prostredia
35 000
0
0 %
05.1
Nakladanie s odpadmi
31 900
0
0 %
633
Materiál
1 400
0
0 %
637
Služby
30 500
0
0 %
05.6
Ochrana životného prostredia
3 100
0
0 %
634
Dopravné
3 100
0
0 %
06
Bývanie a občianska vybavenosť
68 119
0
0 %
06.2
Rozvoj obcí
49 119
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
35 419
0
0 %
633
Materiál
8 000
0
0 %
637
Služby
5 700
0
0 %
06.4
Verejné osvetlenie
19 000
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
18 000
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 000
0
0 %
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
70 950
0
0 %
08.1
Rekreačné a športové služby
29 400
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
3 200
0
0 %
633
Materiál
1 000
0
0 %
634
Dopravné
2 200
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 000
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
22 000
0
0 %
08.2
Kultúrne služby
33 650
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
7 150
0
0 %
633
Materiál
3 500
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
2 000
0
0 %
637
Služby
15 000
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
6 000
0
0 %
08.3
Vysielacie a vydavateľské služby
900
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
400
0
0 %
637
Služby
500
0
0 %
08.4
Náboženské a iné spol. služby
7 000
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
7 000
0
0 %
09
Vzdelávanie
381 440
0
0 %
09.1.1
Predškolská výchova
301 454
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
268 597
0
0 %
631
Cestovné náhrady
120
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
12 800
0
0 %
633
Materiál
15 100
0
0 %
634
Dopravné
600
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 200
0
0 %
637
Služby
3 037
0
0 %
09.2.1.1
4 430
0
0 %
09.5
Nedefinovateľ.vzdelávanie
32 291
0
0 %
637
Služby
1 000
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
31 291
0
0 %
09.6.0.1
Školské stravovanie
43 265
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
27 475
0
0 %
633
Materiál
15 500
0
0 %
637
Služby
290
0
0 %
10
Sociálne zabezpečenie
71 274
0
0 %
10.2
Staroba
15 000
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
15 000
0
0 %
10.4
Rodina a deti
23 940
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
21 725
0
0 %
631
Cestovné náhrady
100
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
600
0
0 %
637
Služby
1 215
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
300
0
0 %
10.7
Soc.pom.obč.v hm.a soc.núdzi
1 000
0
0 %
637
Služby
1 000
0
0 %
10.9
Sociálne zabezpečenie neklasif.
31 334
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
28 654
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
500
0
0 %
633
Materiál
750
0
0 %
637
Služby
1 430
0
0 %
Výdavky bežného rozpočtu celkom
1 156 186
0
0 %