Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Školstvo

Prvý písomný údaj o škole je z roku 1600. Založená bola pravdepodobne za pomoci krajinského sudcu Štefana Báthoryho ako triviálna škola. Spravovali ju protestanti. Škola zanikla okolo roku 1722.

Okolo polovice 19. storočia bola postavená cirkevná triviálna škola pre detí rímsko – a gréckokatolíckych veriacich. Škola bola postavená z dreva a omietnutá hlinou. Bola v nej jedna učebňa, izba pre učiteľa a stajňa.

Podobne aj evanjelici mali svoju školu, takisto drevenú v blízkosti Tople. Počas jednej z povodní na Topli v 19. storočí bola zničená, preto sa deti evanjelických veriacich učiliv jednom zo súkromných domov.

Po druhej svetovej vojne od roku 1945 do roku 1948 mala škola názov Štátna ľudová škola (bola trojtriedna). V školskom roku 1948/49 bola premenovaná na Národnú školu. V školskom roku 1954/55 bola zriadená Osemročná stredná škola. V uvedenom školskom roku školu navštevovalo 218 žiakov.

V roku 1961 sa na sídlisku Kolónia začala stavať nová škola. Bol to pavilónový typ školy s piatimi samostatnými objektmi. V školskom roku 1979/80 sa povinná školská dochádzka skrátila na 8 rokov a škola bola premenovaná na Základnú školu. V uvedenom školskom roku navštevovalo školu 544 žiakov. Na škole pôsobilo 28 učiteľov. V škole s kapacitou 18 tried je v súčasnosti zriadených 20 tried.

V školskom roku 1962/63 bolo v budove starej školy zriadené Poľnohospodárske odborné učilište (dvojročné). Riaditeľom učilišťa bol Michal Orendáš. Toto učilište existovalo len do roku 1965.

Materská škola Bystré sídlisko 311

Kontakt: 057 / 4492 552

E-mail: ms.bystre@gmail.com

www.materskaskolabystre.estranky.cz

    Materská škola  Bystré  sídlisko 311  sa nachádza v obci Bystré, ktorej zriaďovateľom je obec Bystré. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, tiež poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu v škole. Má kapacitu troch tried, navštevuje ju priemerne 60 detí.

Materská škola je zapojená do projektov :

 • Národný projekt „ Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“
 • Národný projekt  „Aktivizujúce metódy vo výchove“

    V obci Bystré je táto materská škola situovaná v časti „sídlisko“. K svojej činnosti využíva budovu dvojpodlažnú, v ktorej sa nachádzajú herne, spálne, školská kuchyňa, kancelárie, práčovňa, sklady s pomôckami pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Osobitnou súčasťou je jednopodlažná budova, ktorá zabezpečuje pobyt v škole najstaršej vekovej skupine (predškolákom). Má samostatne vytvorené podmienky pre chod v tejto budove. Obe budovy  sú prepojené spojovacou chodbou . Materskú školu obklopujú rozsiahle školské dvory, ktoré sú vybavené detskými preliezkami, pieskoviskami, hojdačkami, dreveným domčekom, altánkom...

    Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole zabezpečuje šesť pedagogických zamestnancov, ktorí majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Pri činnosti pedagógov sú k dispozícií dvaja pedagogickí asistenti.

Ďalšie vzdelávanie pedagógov prebieha na podnet školy a jej potrieb alebo z vlastnej iniciatívy zamestnancov. Pri výbere vzdelávacích podujatí sa orientujeme predovšetkým podnetom MPC Bratislava- alokované pracovisko Prešov a na ponuku externého štúdia na pedagogických fakultách.

Menný zoznam zamestnancov materskej školy:

 • Mgr. Mária Kubová – riaditeľka materskej školy
 • Emília Petričková ,Anna Dolinská, Bc. Antónia Štefanková, Bc. Mária Molitorisová,
 • Mgr. Katarína Kunová  – učiteľky materskej školy
 • Kvetoslava Lorinczová – vedúca školskej jedálne
 • Helena Benčová – kuchárky
 • Helena Sabová –školníčka
 • Anna Baranová - upratovačka

Adresa školy:
Materská škola
094 34 Bystré 172
okres Vranov nad Topľou

Oficiálna stránka MŠ: http://www.msbystre172.estranky.cz/

Riaditeľka MŠ: Bc. Anna Reváková

Učiteľky MŠ: Bc. Anna Reváková, Ingrid Petrášková, Bc. Viera Cipalová, Katarína Ondeková

Prevádzkový pracovníci: Oľga Kučinská, Eva Lechvárová

Kontakt: 057 / 445 03 70, 057 / 488 83 80, 057 / 488 83 81

Zriaďovateľ školy: Obecný úrad Bystré
Prevádzka školy: celodenná
Kapacita MŠ: 50 detí
Počet tried: 2
Počet ped. prac.: 4
Počet nepedagog. prac.: 2

Skladba detí: trieda mladších detí - vek. zloženie - 3 až 4 ročné deti, trieda starších detí - vek. zloženie - 5 až 6 ročné deti

Stravovanie detí: Zabezpečuje školská jedáleň pri MŠ, ktorá zamestnáva 1 kuchárku a vedúcu jedálne, ktorá má na starosti dve školské jedálne.

Charakter budovy: Ide o prízemnú podpivničenú budovu, v ktorej sú umiestnené dve triedy, spálňa, spoločná šatňa, umyváreň, kuchyňa, jedáleň, zborovňa, riaditeľňa a šatňa pre nepedagogických pracovníkov. Celá budova je situovaná na peknom rozsiahlom rovinatom pozemku, ktorý tvorí školský dvor. Máme na ňom umiestnené dve pieskoviská, preliezky, hojdačky, šmýkačku, malý bazén a dopravné ihrisko. V ovocnej záhrade, ktorá je súčasťou školského dvora, je malý kopček, ktorý v zimnom období využívame na šmýkanie sa.

Aktivity a zaujímavosti MŠ:
K pravidelným aktivitám, ktoré sa v MŠ uskutočňujú patria:
- jesenné výstavky netradičného zjavu ovocia a zeleniny
- príprava programov na rôzne vystúpenia, ako je posedenie s dôchodcami, stretnutie s Mikulášom, Vianočná besiedka, karneval, Deň matiek, rozlúčka so školákmi a pod.
- v rámci environmentálnej výchovy 2 krát v roku organizujeme zber papiera
- telesnú zdatnosť detí upevňujeme okrem iného aj každoročným plaveckým výcvikom
- pre mamičky organizujeme pravidelné a aerobické popoludnia, ktoré nám prispievajú k lepšej vzájomnej spolupráci
- spolu s rodičmi uskutočňujeme aj také akcie, ako je púšťanie šarkanov, ovocný a zeleninový šalátový deň, pečenie a zdobenie perníkov, sánkovačka, zdobenie kraslíc, koncoročný výlet a pod.

Okrem toho, s deťmi podľa ponuky, navštevujeme rôzne detské divadelné predstavenia a zapájame sa do výtvarných súťaží, ktoré sú spropagované hlavne v detských časopisoch. Za pomoci kvalifikovanej logopedičky sa u nás pravidelne uskutočňuje aj logopedická starostlivosť.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov uskutočňujeme pravidelnou účasťou na podujatiach organizovaných MPC v Prešove.

Adresa:
Základná škola
Hermanovská 347/7

094 34 Bystré

Zriadenie školy - pred rokom 2002

Školský obvod - Školský úrad Hamušovce nad Topľou

Riaditeľ školy: PaedDr. Veronika Pradová, pradova.v@azet.sk, č.t.:0915 942 674, 057/4492559
Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Vladimír Štefanko
Vychovávateľka: Mgr. Slavka Kovaľová

Telefón: 057/4492559
Fax: 057/4883951
Mobil: 0915 9426730915 942674, 0918 842182

Škola je plnoorganizovaná s právnou subjektivitou - e- mail: zsbystre@azet.sk

Oficiálna stránka ZŠ: www.zsbystre.edupage.org

Obec Bystré - starosta obce - Mgr. Ľubomír Hreha - ocu.bystre@slovanet.sk, č.t.: 057/4452144


V novovybudovanej Základnej škole na sídlisku „Kolónia“ sa začalo vyučovanie vo februári 1963. Za riaditeľa bol menovaný Mgr. Ján Havrila, pochádzajúci z Kukovej. Ako riaditeľ pôsobil do roku 1991, kedy sa riaditeľkou školy stala Mgr. Jarmila Sipská, pochádzajúca z Nižnej Šebastovej.

Okrem miestnych žiakov školu navštevujú aj žiaci vyšších ročníkov z Čierneho n/Top. a z Hermanoviec n/Top.

Aktivity ZŠ:

 • mesiac úcty k starším /október/
 • šarkaniáda /október/
 • plavecký výcvik / október/
 • vianočná akadémia / december/
 • posedenie pri jedličke / december/
 • zápis žiakov do 1. ročníka / február/
 • beseda srotidrogovou témou /apríl/
 • deň Zeme /apríl/
 • akadémia ku dňu matiek /máj/
 • výchovný koncert /október, február, máj/
 • deň detí /jún/