Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

DHZ

Viac informácii o Dobrovoľnom hasičskom zbore na stránke: 
http://www.dhz-bystre.tym.sk/

História DHZ Bystré

Samotná história nášho DHZ je úzko spätá s historickým významom Šarišskej župy, ktorú tvorilo 6 okresných hasičských organizácii a 37 stotín - rot. Už roku 1894 bolo Bystré v rámci hasičskej organizácie Šarišskej župy  začlenené do Topľanskej okresnej hasičskej organizácie v rámci ktorej spadalo do 25. hanušovskej stotiny /roty/. Do Hanušovskej stotiny, ktorej veliteľom bol Holenia Erno - správca z Hanušoviec patrilo 16 obcí. Ich povinnosťou bolo združovať sa a spoločne zriadiť jeden oddiel alebo čatu /22 členov/. Babie, Radvanovce, Medzianky, Vlača vytvorili jednu čatu. Do ďalších troch čiat boli zaradené obce Ďurďoš, Remeniny a Prosačov, Pavlovce, Kecerovské Pavlovce a Petrovce, Matiaška, Vavrinec a Ruská Voľa. Samostatný oddiel, resp. čatu vytvorili iba Hanušovce. Bystré spolu s Hermanovcami vytvorili taktiež spoločný oddiel. Jeho veliteľom bol Csekenyák Béla /oblastný notár/ z Hanušoviec. Hasičský zbor Bystré spoločne s okolitými obcami boli organizované v rámci Uhorského krajinského hasičského zväzu. Takže náš zbor vznikol oveľa skôr pred vznikom Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku roku 1922, ktorá vytvorila novú organizačnú štruktúru DHZ už v rámci nového Československého štátu.

Rok 1894 je tak aj pre  náš hasičský zbor dátumom potvrdzujúcim jeho vznik.

Vzhľadom na povahu našej obce, ktorej obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom, obec bola málo živá a z činnosti DHZ pred rokom 1949 nenachádzame takmer žiadne materiálne listiny. Na otázku, kto v tom čase bol členom zboru / hasičom/ je jednoduchá odpoveď – každý. Kto bol zdravý a živý tak pri likvidácii požiaru pomáhal. Z pamätí najstarších občanov zisťujeme, že prvá ručná hasičská striekačka slúžila v obci už v rokoch 1900 – 1953, Kedy bola nahradená novou ručnou striekačkou. Súčiastky z tej pôvodnej boli poskytnuté okolitým obciam na prípadné opravy. 

Podľa zmienky v hasičskej kronike už v roku 1927 sa niekoľko  jednotlivcov z obce začalo stretávať pri nácvikoch. Najstaršími spomínanými hasičmi boli Ján Dolinský a Juraj Dolinský – obecný hlásnik. Ďalej to boli Ján Macko – veliteľ, Andrej Andrek – tajomník, Andrej Hudáček – trubač, Ján Hreha – Onufer /mlynár/, Andrej Sedlák, Ján Pižga /kostolník/, Ján Pižga /červený/, Jozef Kováč, Juraj Drobný, Ján Virba, Michal Hudák, Jozef Hudák, Štefan Macko a Ján Hreha – Husár ml.  

V roku 1954 náš DHZ dostal vozidlo Tatra 805 v plnej výbave. Súčasťou jej výzbroje bola aj prenosná motorová striekačku PS 8,  v súčasnosti  po kompletnej rekonštrukcii. Vozidlo obci slúžilo nielen k výjazdom ale aj ako dopravný prostriedok pre súťažné družstvo v rámci súťaží v blízkom okolí. Tatra 805 nám slúžila až do jesene 1978, kedy bola presunutá do Remenín, kde slúži potrebám miestneho DHZ.

Práve na jeseň r. 1978 naša organizácia dostala nové vozidlo - Aviu A 30, ktorá slúži miestnej organizácii dodnes. Jej súčasťou je okrem iného prenosná ručná striekačka -  PS 12.

Rok 1978 znamenal renesanciu v činnosti DHZ. Akýmsi impulzom bol príchod nového predsedu Štefana Hrehu, ktorý je na tejto pozícií dodnes. S jeho príchodom začína vykonávať svoju činnosť aj nový  výbor DHZ. Začiatok 80. rokov predstavuje nástup nových členov a ich efektívne zapájanie sa do činnosti. Jedným z pozitívnych faktorov rozvoja a oživenia DHZ je aj skutočnosť, že väčšina členov pracovala na miestnom roľníckom družstve, či v cementárni. Postupne sa však DHZ rozrastá nielen o mužov ale aj o ženy.   Začalo sa s úpravou priestorov starej zbrojnice /židovskej synagógy/, jej okolia, ako aj so systematickými nácvikmi súťažného družstva. Taktiež je založená kronika DHZ, ktorá sa píše dosiaľ / k dnešnému dňu obsahuje 274 strán/ a je v mnohých prípadoch jediným zdrojom informácii o činnosti našej organizácie . Postupne sa vytvoril dobrý kolektív členov, ktorý prevzali činnosť nielen po športovej stránke, ale aj po stránke prevencie. 

Pri základnej škole začína pôsobiť krúžok mladých požiarníkov pod vedením pána učiteľa Jozefa Kažu, ktorý sa ako člen výboru venoval nielen deťom, ale na dlhé roky sa zhostil písania kroniky. Obetavá práca, ako aj nadšenie sa postupne začali odzrkadľovať aj v súťažných výsledkoch. Prvý výrazný úspech  dosiahli naši mladý požiarnici v  r. 1980 víťazstvom v žiackej kategórii súťaže „PLAMEŇ“. Po víťazstve v okresnom kole čakalo našich najmladších krajské kolo na Sigorde  pri Prešove, kde obsadili síce až 6 miesto, to im však zabezpečilo postup na celoslovenskú súťaž do Tatranskej Lomnice. Skvelou reprezentáciou obsadili naši žiaci výborné  2. miesto a to len so stratou 3 desatín sekundy na víťaza z Bratislavy. Takýto úspech ešte viac nadchol členov k práci a neskôr motivoval členov výboru zorganizovať pohárovú súťaž pre dospelých na domácej pôde. 

Už 9. mája 1981 sa uskutočnil 1. ročník previerky hasičských družstiev v požiarnom útoku „ O pohár predsedu roľníckeho družstva“. Postupne sa táto  súťaž udomácnila v kalendári súťažných podujatí a až na jedinú výnimku /v roku 1988/ sa uskutočnila každý rok. Od 90-tych rokov sa pohárová súťaž koná pod záštitou obecného úradu a nesie  názov „ Pohárová súťaž hasičských družstiev o pohár  starostu obce Bystré“. Tento rok sa uskutoční už 34. ročník  a zároveň po prvýkrát to bude aj kolo Hasičskej ligy Prešovského okresu, do ktorého sa družstvo mužov prihlásilo. 

Činnosť DHZ sa však venovala aj protipožiarnej prevencii, osvete počas žatvy či počas vykurovacieho obdobia. Postupne sa začalo s preventívnymi prehliadkami nehnuteľností v obci. K akcieschopnosti prispelo v roku 1984 aj JRD  zakúpením nového hasičského vozidla Tatra T 815. Keďže väčšina našich členov bola v tom čase aj zamestnancami JRD, bolo možné vozidlo použiť aj v prípade požiaru. Na JRD bolo v roku 1981 z našich členov vytvorené požiarne družstvo, ktoré sa aktívne zapájalo do činnosti a nakoľko malo aj striekačku PPS 12 zúčastňovalo sa aj súťaží v požiarnom športe organizovaných v rámci okresu. Veliteľom družstva bol Ján Mockovčiak.

V obci bol ešte organizovaný Závodný požiarny zbor v závode Cementáreň, ktorý existoval od vzniku závodu v rokoch 1954 - 1990. V začiatkoch mal k dispozícii techniku RN 16. Potom bola zakúpená  v roku 1974 RTHP CAS 25  a PPS 12. Zbor aktívne  pracoval v rámci začlenenia závodu vo VHJ, kde sa pravidelne zúčastňoval súťaži a umiestňoval sa na popredných miestach.

 Nezabúdalo sa však ani na spoločenské pôsobenie našej organizácie v obci. Uskutočnilo sa niekoľko plesov, či tanečných zábav. Získané prostriedky sa opäť použili na nákup náradia, náčinia či na pokrytie nákladov na súťažiach.

Asi najpálčivejším problémom v tomto období boli nevyhovujúce priestory na činnosť DHZ. V tých pôvodných - v starej židovskej synagóge „Bužni“ sa materiál tiesnil vedľa vozidla, respektíve bol poukladaný nad vozidlom. Taktiež, vzhľadom na členskú základňu a jej potenciál, bolo potrebné do budúcna zvažovať výstavbu novej požiarnej zbrojnice. Už v roku 1986 sa začalo s terénnymi úpravami staveniska a samotná výstavba sa začala v októbri 1987. Všetky sily členov sa v tomto období sústredili na výstavbu novej budovy zbrojnice, ktorá mala byť dôstojným stánkom DHZ. Celkovo bolo odpracovaných 1600 hodín.Slávnostné odovzdanie zbrojnice sa uskutočnilo 3. septembra 1989. V tom čase DHZ malo 92 členov z toho 13 žien. 

Technické napredovanie, výroba a vývoj techniky  od 90 –tych rokov  po súčasnosť zasiahli celú spoločnosť, hasičov nevynímajúc. Postupne sa začalo materiálno - technické zázemie nášho DHZ rozrastať, čo si vyžiadalo  aj praktické zručnosti a odbornú prípravu členov. Jednotliví členovia navštívili odbornú školu v Martine za účelom získania kvalifikácie na obsluhu techniky, práce s mládežou či v oblasti prevencie. Novopostavená zbrojnica členskej základni umožňovala širokú škálu možností či už v oblasti prevencie, v hasičskom športe, či voľnočasových aktivitách. Postupne sa zriadila posilňovňa, sauna, kuchynka a spoločenská miestnosť.

Okrem športovej činnosti  a úspechoch ktoré sa po namáhavej práci dostavili /športovým úspechom je venovaná samostatná kapitola/ sa náš predseda usiloval aj o životaschopnosť zboru v prípade  likvidácie požiaru či iných živelných pohrôm.  V roku 2008 počas usporiadania medzinárodnej súťaže pre mladých hasičov „Hry bez hraníc“ bola katolíckym a evanjelickým duchovným zástupcom vysvätená hasičská zástava DHZ Bystré. 

Jediným výrazným nedostatkom bolo stále chýbajúce vlastné hasičskéauto , ktoré by nám umožnilo lepšiu mobilitu pri zásahu. Až rok 2009 znamenal aj v tomto smere prielom k lepšiemu. Vytvorením zásahovej jednotky OHZ o počte 21 ľudí sa začal v spolupráci s obcou zabezpečovať výstroj a výzbroj pre jej činnosť. Dňa 9. mája 2010 nám minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák odovzdal hasičské vozidlo Karosa CAS 25. Aj keď sa nejednalo o nové vozidlo vlastnými silami a ďalšími investíciami sme ho dostali do súčasného stavu. Od roku 2013 sme začlenení v rámci kategorizácie v prípade akcieschopnosti do KATEGÓRIE A1, čo je záväzkom aj do budúcna. Disponujeme prostriedkami na zásah v prípade požiaru /vozidlo, vaky, dýchacie prístroje/ i v prípade záplav /rôzne čerpadlá /. Náš zbor nelenil ani čo sa týka spolupráce s inými organizáciami a zložkami. Podieľame sa na vynášaní nebohých v obci, sme nápomocní obci aj pri spoločenských či kultúrnych udalostiach. Od r. 2001 spolupracujeme s hasičmi obce Bystré u Orlických hor a od r. 2004 aj s dobrovoľnými hasičmi z obce Cerová okr. Senica. Na vysokej úrovni je i spolupráca s družobnými obcami Harasiuki a Nozdrec v Poľskej republike.

Významnou mierou sa na činnosti a všetkých  úspechoch podieľa náš predseda Štefan Hreha, ktorý pôsobí vo svojej funkcii od roku 1978. Je nielen predsedom, ale aj organizátorom, trénerom a  v neposlednom rade správnym  tmelom  ostatných v čase rozdielnych názorov a smerovania DHZ, začo mu patrí poďakovanie. Za svoju dlhoročnú činnosť bol aj ocenený pri rôznych udalostiach, respektíve pri jeho životnom jubileu.

DHZ V SÚČASNOSTI

V súčasnosti náš DHZ má 120 členov z toho 33 žien. Hasičská jednotka obce pracuje v počte 21 členov. Všetci členovia OHZ absolvovali základnú prípravu člena hasičskej jednotky, ako aj školenie súvisiace s používaním dýchacích prístrojov  a následne aj praktické cvičenie v Polygóne.

Výbor DHZ má v súčasnosti  15 členov a pracuje v tomto zložení:

PREDSEDA: Mgr. Molitoris Martin

VELITEĽ: Buchaľ Jozef

PREVENTIVÁR: Cipala Juraj

TAJOMNÍK: Ing. Onufer Peter

STROJNÍCI: Hric Marek, Leško Ľuboš

POKLADNÍK: Rozkošová Beáta

REFERENT MLÁDEŽE: Oľha Radovan

ORGANIZAČNÝ REFERENT: Kovaľ Slávko

ČLENOVIA VÝBORU: Onufer Ján, Hreha Štefan, Hreha Lukáš, Hric Radko, Benčo Pavol, Oľha Vladimír

V súčasnosti disponujeme hasičským vozidlom Avia A30 a cisternovou striekačkou Liaz Karosa Cas 25 s obsahom vody 2500 l. Vozidlá sú plne vybavené  hadicami „B“ a „C“ + potrebné armatúry. K dispozícii máme čerpadlo „BIMBO“, plávajúce čerpadlo HONDA, dýchacie prístroje SATURN S7 – 5ks, kompresor na plnenie dýchacích zariadení, pretlakový ventilátor PAPIN 350 na odvetrávanie nazhromaždených splodín, zásahové kabáty, zásahové prilby GALLET ako aj všetci členovia OHZ zásahovú obuv. Vlastníme 5ks motorových striekačiek PS 12, motorovú striekačku PS 8, hydraulické vyslobodzovacie náradie holmatro, motorovú pílu, a i.. Počas športových podujatí používame vlastnú časomieru a ozvučovaciu techniku.