Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Cirkev

Presný dátum postavenia Rímskokatolíckeho kostola sv. Urbana nie je známy. Usudzuje sa, že kostol bol postavený v druhej polovici 14. storočia pričinením zemepanskej rodiny Soósovcov zo Solivaru. V listine z roku 1438 sa spomína murovaný kostol s vežou zasvätený sv. Antonovi. V roku 1490 bol kostol rozšírený o presbytár. V prvej polovici 19. storočia bola pristavaná sakristia. Okolo roku 1600 sa kostol spolu s ďalšími v tomto regióne dostal pod správu evanjelikov. Opätovne bol prinavrátený katolíkom až okolo roku 1722.
Vo vizitáciách z rokov 1636 a 1666 je Bystré uvádzané ako farnosť.

Evanjelický veriaci a. v. nemali dlhé roky svoj kostol. Výstavbu kostola skončili v roku 1971. Po získaní stavebného povolenia sa v roku 1972 už mohli Služby Božie konať v kostole.

Synagóga v obci bola postavená začiatkom 19. storočia. Uvádza sa už v schematizme z roku 1833. Synagóga je dnes čiastočne schátraná a neslúži svojmu pôvodnému účelu.

Katolícki veriaci z obce začali so stavbou pastoračného domu v roku 1995. Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. dňa 2.7.1995 v Košiciach počas návštevy na Slovensku. Po dokončení stavby bola v pastoračnom dome slúžená prvá omša v nedeľu 24.12.1995.
Pri príležitosti kňazskej vysviacky svojho rodáka Jozefa Timku postavili katolícki veriaci na ľavej strane Tople pod Polomou kaplnku, ktorú 1.8.1993 posvätili kňazi z rehole kapucínov.

Najstarším cintorínom v obci bol cintorín, ktorý sa nachádzal v tesnej blízkosti katolíckeho kostola. Pochovávali tu katolíkov aj evanjelikov. Na tomto cintoríne pochovávali ešte v 18. storočí . Dnes už niet po cintoríne viditeľnej stopy.
V blízkosti kostola sú dva hroby, ktoré sú už z novšieho obdobia. Okolo roku 1867 bol založený nový cintorín, ktorý mal rozlohu spolu so záhradou 1 200 štvorcových siah. Tento cintorín je totožný s hornou časťou terajšieho cintorína.
Okrem uvedených cintorínov boli v obci aj dva židovské cintoríny. Nový cintorín sa nachádzal v hornej časti obce v blízkosti tzv. Onufrovho mlyna a jestvuje do dnešných čias. Starý cintorín v dolnej časti obce postupom času zanikol a v súčasnosti už nejestvuje.

EVANJELICKÁ CIRKEV

Evanjelický kostol sa začal stavať v roku 1968. Stavba bola dokončená v roku 1971 a na svätodušnú nedeľu bola naplánovaná posviacka kostola. Ale keď k tomu nezískali štátny súhlas, konali sa prvé Služby Božie iba vonku pred kostolom bez posviacky.
V roku 1972 sa podarilo cirkevníkom dodatočne získať stavebné povolenie i zrušenie zákazu bohoslužieb v kostole.
Keďže po príchode pána farára J. B. Hroboňa do cirkevného zboru v Hanušovciach sa vnútro misijná činnosť zboru zintenzívnila ( práca s deťmi a mládežou, biblické hodiny...), boli potrebné v zbore aj mimokostolné priestory. Po páde komunistického režimu (r. 1989) sa cirkevníci v roku 1990 rozhodli pribudovať ku kostolu aj zborovú sieň s kuchynkou a sociálnym zariadením. Prístavbu ukončili v roku 1993. Na Svätodušnú nedeľu 6.júna 1993 sa dočkal kostol aj spolu s prístavbou posviacky. Tú vykonal generálny biskup ECAV na Slovensku ThMgr. Pavel Uhorskai. Prípisom z biskupského úradu VD v Prešove bol od 1.januára 1997 zriadený nový cirkevný zbor so sídlom v Bystrom, ktorý ku dňu svojho vzniku počítal 1009 duší. Zbor tvoria 600 evanjelikov v Bystrom a 400 evanjelikov v Hermanovciach.

V novembri 1997 bola posviacka budovy evanjelickej fary (výstavba trvala 1,5 roka) a inštalácia prvého zborového farára Slavomíra Sabola, ktorý začal pôsobiť v zbore od 1.septembra 1997. Predtým bol cirkevný zbor administrovaný z Vyšného Žipova.
Z nášho zboru boli do služby evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku vyslaní piati kňazi. Z Bystrého sú to: Mária Gasperová r. Kovaľová, Mária Hroboňová r. Mižíková, Jerguš Olejár, Karol Verčimák a z Hermanoviec Peter Mihoč.

Evanjelický cirkevný zbor v Bystrom sa snaží ponúknuť svojim veriacim dostatok duchovných aktivít k ich duchovnému rastu. Okrem Služieb Božích v nedele a sviatky ponúka večerné Služby Božie ( advent a pôst ), modlitebné týždne, biblické hodiny, stretnutia dorastu a mládeže, detskej besiedky, stretnutia rodín a modlitebné spoločenstvo. V zbore taktiež funguje zborový spevokol, detský spevokol a návštevná služba chorých. Organizujeme taktiež letné tábory pre deti a mládež, zborové dni a autobusové zájazdy do iných cirkevných zborov i na celo cirkevné podujatia.
Svojich veriacich sa snažíme viesť k láske, tolerancii a porozumeniu voči iným konfesiám i neveriacim, aby spolunažívali s nimi v zmysle Ježišovho príkazu: „ Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ ( Ján 13,34-35 )

Adresa:
Evanjelický farský úrad Bystré
094 34 Bystré 564

Kontakt: 0940 327 670

Mail: bystre@ecav.sk

Správca farnosti: Mgr. Marek Ivan

Farári pôsobiaci v našom zbore:
Farár Ján Bohdan Hroboň , ktorý pôsobil od roku 1982 - 1993. Na hanušovskú faru nastúpil po f. Juliusovi Sepešimu /1956 – 1982/.
Po odchode farára J.B.Hroboňa pôsobil v rokoch 1994 – 1997 na fare v Hanušovciach n/T. farár Ondrej Peťkovský

Ordinácia novokňazov Ev. a. v. cirkvi - naši rodáci

Mgr. Mária Hroboňová rod. Mižiková
Do novokňazského stavu bola ordinovaná dňa 27. septembra 1997 v artikulárnom chráme v Kežmarku. Ordináciu vykonal biskup Ján Midriak VD. V tomto čase pôsobí v Pribovciach pri Martine, kde po boku svojho manžela Ľudovíta Hroboňa vypomáha v miestnej farnosti.
Po ukončení štúdia so spolužiakmi

Mgr. Karol Verčimák
Ordinovaný za farára bol v júli v roku 2000. Toho času pôsobí ako duchovný správca na ev. gymnáziu v Košiciach.

Prvú bohoslužbu slúžil v ev. kostole v Bystrom, za spoluúčastí bratov farárov: z cirk. zboru v Hanušovciach n/Top. – Mgr. Jána Kolesára a miestného farára Mgr. Slavomíra Sabola

Prvé umiestnenie ako kaplán dostal do cirkevného zboru v Hanušovciach n/Topľou.
So spolubratom z filiálnej obce Hermanovce n.T. Petrom Mihočom, ktorý pôsobí v Liptovskom Petre ako farár.

Mgr. Jerguš Olejár,
Študoval na Teologickej fakulte v Bratislave. V júli roku 1998 bol ordinovaný do novo kňazského stavu. V tomto čase pôsobí ako správca fary v cirkevnom zbore v Rožňave.

Mgr. Mária Gasperová rod. Kovaľová
Do novo kňazského stavu bola ordinovaná v júli 1993 v Revúcej.
Toho času pôsobí v Bratislave ako konateľka spoločnosti Johanes senio service, ktorá prevádzkuje súkromnú strednú odbornú školu.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Adresa:
Farský úrad Hanušovce n/Top.
094 31 Hanušovce nad Topľou

Kontakt: 057/ 44 50 654

Mail: semanpalo@gmail.com


Správca farnosti: Mgr. Pavol Seman

„Od južných svahov Tatier, až po zemplínsku rovinu už stáročia žijú popri bratoch a sestrách latinského obradu spoločenstvá východného obradu. Aj ony sú ako malé jazierka- plesá povolané predstavovať priezračnú a žiarivú Božiu dobrotu. To sám Pán obdarúva svoju Cirkev bohatstvom foriem a jednotlivých tradícií. Preto kdekoľvek žijú katolíci byzantského obradu medzi veriacimi iného obradu, je povinnosťou všetkých usilovať sa o to, aby sa ani jedno z týchto plies nezmenšovalo alebo dokonca nezmizlo.“

Tieto slová vyriekol Svätý Otec Ján Pavol II. pri návšteve Slovenska v roku 1995, pri stretnutí s gréckokatolíkmi v Prešove.

5. jún 2005 je dôkazom toho, že v Bystrom gréckokatolícke pleso nevymizlo a že chce aj naďalej šíriť Božiu dobrotu. Slávnostnou svätou liturgiou sa v tento deň začali pravidelné bohoslužby gréckokatolíkov v Bystrom.

Jurisdikčné zadelenie?
Gréckokatolícki veriaci patria jurisdikčne do gréckokatolíckej farnosti blaženého biskupa a mučeníka P.P. Gojdiča v Hanušovciach nad Topľou v Prešovskej eparchii. Samotná gréckokatolícka farnosť v Hanušovciach nad Topľou vznikla odlúčením z farnosti Remeniny 1.2.2000. Zakladajúcu listinu podpísal o. biskup Ján Hirka, vtedajší prešovský eparcha. Veriaci byzantského obradu začali praktizovať bohoslužby v svojom obrade 21.11.1999.
Farárom farnosti Hanušovce nad Topľou je od r. 2003 ThDr. Miroslav Iľko, PhD.

Čo znamená gréckokatolík?
Pre celé obdobie predchádzajúce roku 1646 (Užhorodskej únii) sa vo všeobecnosti používali termíny východný, východná cirkev, veriaci východného obradu, východný obrad, rozumejúc konvenčným slovom východný výlučne byzantskú cirkevnú tradíciu a obrad (v tejto zemepisnej oblasti je totiž zo všetkých východných obradov a cirkví relevantne prítomný iba byzantský obrad a cirkev); pre neskoršie obdobie sa však už používal termín gréckokatolícka cirkev, gréckokatolíci. Termín gréckokatolík a jeho odvodeniny sa viaže až k 18. storočiu a týka sa len územia Rakúsko-Uhorskej ríše, členov vtedy ešte nerozdelenej cirkvi obývajúcich územie dnešného Slovenska.
Čiže gréckokatolíci sú katolícki veriaci byzantského (východného) obradu. Je si nutné uvedomiť, že všetky katolícke obrady sú si rovné, každý môže praktizovať kresťanský život podľa vlastnej obradovej príslušnosti.

Počet gréckokatolíkov?
Počty gréckokatolíkov na základe štatistických zistení a údajov:
1749 - 163     1883 - 93
1804 - 137     1910 - 57
1869 - 102     1938 - 74
1877 - 122     2001 - 148

Miesto a čas obradov?
Bohoslužby pre gréckokatolíckych veriacich sa slúžia v Chráme sv. Jána Pavla II na Sídlisku v Bystrom.

Samotné bohoslužby sa praktizujú v následovné dni:
a) v nedele cez rok, ak nie je hatený vlastník – rímskokatolícki veriaci
b) v sviatky liturgického roka, ak nie je hatený vlastník – rímskokatolícki veriaci
   1.1.   Obrezanie Pána
   6.1.   Bohozjavenie Pána
   2.2.   Stretnutie Pána
 25.3.   Zvestovanie Presvätej Bohorodičky
            Veľkonočný pondelok
            Nanebovstúpenie Pána
            Najsvätejšej Eucharistie (Božské telo)
            Najsvätejšej Trojice (pondelok po sviatku Zoslania Svätého Ducha)
29. 6.   sv. Peter a Pavol
   5.7.   sv. Cyril a Metod
   6.8.   Premenenie Pána
15. 8.   Zosnutie Presvätej Bohorodičky
   8.9.   Narodenie Presvätej Bohorodičky
14. 9.   Povýšenie sv. Kríža
  1.10.   Ochrana Presvätej Bohorodičky
21.11.   Uvedenie Bohorodičky do chrámu
  8.12.   Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky
25.12.   Narodenie Ježiša Krista
26.12.   Zbor Presvätej Bohorodičky
27.12.   sv. Štefan

c) v stredu v týždni, ak nie je hatený vlastník – rímskokatolícki veriaci

Je veľmi potešujúce, že sa mnoho ľudí v obci vrátilo k starootcovským tradíciám a koreňom, aj vďaka byzantskému obradu, ktorý je už trvalou súčasťou obce Bystré.

Svätý Otec Ján Pavol II. dokonca v jednej zo svojich homílii žiada od východných cirkví odvahu znova objaviť autentické tradície ich vlastnej identity a obnoviť pôvodnú čistotu tam, kde je to nevyhnutné. Roky totalitného režimu, roky likvidácie, prenasledovania gréckokatolíckej Cirkvi mali za následok strácanie autentickosti a odklon od starootcovských tradícií. Častá konfrontácia s rímskou bohoslužbou v tomto období mala za následok odsúvanie, ba dokonca odbúravanie východných zvláštností bohoslužobného života. V nadväznosti na to, sv. otec Ján Pavol II. v dekréte o východných cirkvách Orientalium Ecclesiarum vyslovil zaujímavú myšlienku:
„Nech všetci východní kresťania vedia a sú presvedčení, že si môžu, ba majú navždy zachovať svoje právoplatné liturgické obrady a svoj spôsob života a že sa v tom nemajú zavádzať zmeny, iba ak si ich vyžaduje skutočný organický vývoj. Toto všetko majú teda s tou najväčšou vernosťou zachovávať východní kresťania sami, a preto si majú nadobudnúť čoraz väčšie vedomosti a čím dokonalejšiu prax v týchto veciach. Ak sa však od nich nenáležite odchýlili vinou okolností alebo niektorých osôb, nech sa usilujú vrátiť k starootcovským tradíciám“.

„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. URBANA V BYSTROM

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Zemplínska 195/72
094 34 Bystré


Kontakt: 057/44 52 751

Správca farnosti: Mgr. Branislav Polča (narodený r. 1980, ordinovaný r. 2005)

Rímskokatolícka farnosť sv. Urbana bola erigovaná košickým diecéznym biskupom Mons. Alojzom Tkáčom 1.12.1991. V súčasnosti k nej patrí filiálna obec Hermanovce nad Topľou. Predtým obe dediny patrili do rozľahlej farnosti Hanušovce nad Topľou.
História katolíckej viery sa odvádza od najstarších čias pokresťančovania tohto územia počas Veľkej Moravy a po jej zániku.

Aj keď sa nedá presne určiť dátum postavenia prvého kostola, predsa je zrejme, že v 14. a 15. storočí už tu bol kostol, ktorý prešiel rôznymi prestavbami a stojí tu dodnes. Farský kostol je zasvätený sv. Urbanovi, pápežovi.
Popri budove kostola je najcennejšou pamiatkou hlavný oltár Korunovania Panny Márie z konca 15. storočia. Je to polychrómovaná a zlatená neskorogotická drevorezba.

V Bystrom na Sídlisku „Kolónia“ bol postavený v roku 1996 kostol zasvätený  sv. Františkovi z Assisi.

Rímskokatolícka farnosť Bystré má spolu 1975 veriacich.

Veriaci navštevujú bohoslužby na troch miestach :
Bystré – farský kostol sv. Urbana,
Bystré (Sídlisko) –kostol sv. Františka z Assisi,
Hermanovce n/Topľou – filiálny kostol sv. Jakuba Apoštola

Sväté omše bývajú v nedeľu:
Kostol sv. Jakuba v Hermanovciach o 8:00 hod.
Kostol sv. Františka v Bystrom na Sídlisku o 9:15 hod.
Farský kostol sv. Urbana v Bystrom o 10:30 hod.

Kostol sv. Františka z Assisi na Sídlisku

11.apríl 1995 – vymerané základy kostola
24. apríl 1995 - začiatok výstavby kostola
25. mája 1996 – požehnanie nového kostola

Bol postavený za pôsobenia duchovného otca Vdp. Františka Miháľa (1.7.1992 – 30.6.1997)

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

Vdp. Alfréd Vilk, farár pôsobiaci v r. 1959-1982 na fare v Hanušovciach n/T.
Vdp. František Jakubčín (1984–1990)
Vdp. Ján Švec - Bilý (1990-1992)
ThLic. František Miháľ (1992-1997)
ThDr. Ján Andrej (1997-2006)
Mgr. Miloslav Janovčík (2006-2011)
Mgr. Igor Čellár (2011-2015)
Mgr. Ján Sabo (2015-2019)
Mgr. Branislav Polča (od 1. júla 2019)

Kňazi pochádzajúci z našej farnosti

Kapucín – rehoľník Ing. Mgr ThLic Jozef Timko
Vysvätený za kňaza 7.8.1993 v rímskokatolíckom kostole v Bystrom. Vysvätil ho košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Novokňaz slúžil primičnú omšu v kostole Ducha Svätého v Bystrom dňa 8.8.1993. Teologickú fakultu vyštudoval v Ríme.
V tomto čase pôsobí v Bratislave ako provinciál radu bratov menších kapucínov na Slovensku.

Mgr. Slavko Sivák (1975), ordinovaný dňa 19.júna 1999 v kostole sv. Mikuláša v Prešove arcibiskupom košickej arcidiecézy Mons. Alojzom Tkáčom. Bohosloveckú fakultu vyštudoval v seminári na Spiši.
Toho času pôsobí ako farár vo farnosti Lieskovec (okres Humenné).

páter Stanislav Orečný SVD, ordinovaný 13.06.2015 v Košiciach, primičná sv. omša 21.06.2015.

PhDr. Ing. Stanislav Andrek, ordinovaný 13.06.2015 v Rožňave, primičná sv. omša 14.06.2015.

Rehoľné sestry z našej obce
Lechvárová Margita, Lechvárová Katarína, Lechvárová Elena / nebohá/, Terpáková Anna, Džamová Mária , Timková Eva, Timková Anna, Marcinková Eva, Ing. Tomaščíková Janka, Koželová Katarína